Titel

Geh' zurück in eine Zeit van Dieter Hassler (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 27 August, 2017)

Samenvatting

Boekbespreking van "Geh' zurück in eine Zeit" van Dieter Hassler


Tekst


Boekbespreking
Dieter Hassler. Geh' zurück in eine Zeit: Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt. (Twee delen). Shaker Media, 2015. ISBN 978-3-95631-359-2 en 360-8.

Dieter Hassler is een Duitse gepensioneerde ingenieur die zijn aanzienlijke intellectuele vaardigheden optimaal benut voor het analyseren van het parapsychologische onderzoek naar reïncarnatie en een voortbestaan. Hierbij poogt hij overigens zelf ook nieuwe casussen te verzamelen. Eerder schreef hij een overzicht van het onderzoek naar spontane herinneringen van jonge kinderen aan vroegere incarnaties, …früher da war ich mal groß. Inmiddels heeft hij daar het lijvige Geh' zurück in eine Zeit aan toegevoegd, dat gewijd is aan door hypnose en andere technieken geïnduceerde regressies. Beide titels maken onderdeel uit van een serie met de naam Indizienbeweise für ein Leben nach dem Tod und die Wiedergeburt.
Nooit eerder heeft iemand zo'n diepgaande studie van het thema regressie naar vroegere levens gemaakt, wat onder meer te maken heeft met het relatief geringe aantal casussen die overtuigend geverifieerd konden worden. Het wantrouwen tegenover regressies bij reïncarnatieonderzoekers die zich bezighouden met kindergevallen was daarom al aanwezig bij de grondlegger van dat terrein, Ian Stevenson. Voor Hassler vormt dit gegeven zelfs een leidraad voor zijn literatuuronderzoek.
De auteur gaat in op allerlei skeptische bezwaren tegen reïncarnatie, die overigens nauw verwant zijn aan de bezwaren tegen een niet-materialistische verklaring van nabij-de-doodervaringen. Vervolgens geeft hij een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van regressie naar vorige levens.
Centraal in dit werk staan 37 bijzondere, paranormale casussen. De meeste daarvan zijn op een bevredigende manier 'opgelost', in die zin dat het aannemelijk gemaakt kan worden dat er een historische persoon heeft bestaan waar de herinneringen duidelijk betrekking op lijken te hebben. Zonder dat dit normaal verklaard kan worden, wel te verstaan. Hassler gaat daarbinnen vooral in op 12 casussen die in recente boeken of herdrukken (van al eerder verschenen boeken) voorkomen.
De samenvattingen van de auteur zijn boeiend en een aantal van de casussen die hij behandelt zijn tot dusverre tamelijk onbekend gebleven. Bijvoorbeeld die van Grace Doze, Tommy Andrews en Donald Norsic. Zijn evaluatie van de afzonderlijke casussen is meestal erg grondig onderbouwd, bijvoorbeeld bij de regressies uitgevoerd door Peter Ramster, en de herinneringen van Jenny Cockell en Virginia Tigh (van het beroemde geval Bridey Murphy). Het boek is overigens zo uitgebreid, dat het merkwaardig zou zijn als lezers het wat dit aangaat in alles volkomen eens zouden zijn met de auteur.
Een van de interessante conclusies in het boek luidt wat mij betreft dat er weliswaar sterke aanwijzingen zijn voor geslaagde reïncarnatieregressies, maar dat spontane herinneringen over het algemeen wel betrouwbaarder lijken. Bovendien besteedt Hassler aan het einde van hoofdstuk 7 veel aandacht aan alle mogelijke normale en paranormale factoren voor het verzamelde bewijsmateriaal. Een paar puntjes van kritiek: Er komen wat opvallende schijnbare drukfouten rond tabellen in voor, ook al worden die in de tekst zelf door Hassler toegelicht. Ook kan men twijfels hebben bij de uitvoerige aandacht van Hassler voor interventie bij gevallen van een soort bezetenheid (Besetzung), aangezien het boek los daarvan toch al controversieel genoeg is. Ook kun je je afvragen of analyses niet beperkt zouden moeten worden tot geverifieerde gevallen omdat er – anders dan bij spontane casussen – wel degelijk ook sterke aanwijzingen bestaan dat sommige casussen echt op normale factoren zoals cryptomnesie (weggezakte normale herinneringen, bijvoorbeeld aan een boek of film) en fantasie berusten. Dit onderwerp komt wel zeer uitvoerig aan bod, onder meer aan de hand van de moeilijk normaal verklaarbare resultaten van groepsregressies van Helen Wambach. Er komen zo talrijke systematische analyses in het boek voor, uiteraard rond kenmerken van reïncarnatie zelf, maar ook rond een hiernamaals, en het mogelijke bestaan van vormen van karma.
Het boek is door zijn opzet en uitwerking vooral geschikt voor mensen met een wetenschappelijke inslag die echt het naadje van de kous willen weten over reïncarnatie en reïncarnatieregressie. Maar als zodanig is het zonder meer het beste in zijn soort. Overigens kondigt Hassler in het boek al een vervolg op zijn titanenarbeid aan.

Titus Rivas

5 sterren.

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer naar Levenslicht, 1, 1-2, Voorjaar/Zomer 2017, blz. 41-42.

Contact: