Titel

Stichting Athanasia - Athanasia Foundation

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 5 November, 2011)

Samenvatting

Athanasia is een kritische, onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met onderzoek naar leven na de dood, reincarnatie, communicatie met overledenen, bewustzijn en paranormale ervaringen bij dieren, en de evolutie van de persoonlijke ziel of geest


Tekst

Welkom op de website van Stichting AthanasiaEnglish pages:Athanasia is een kritische, onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met parapsychologisch, psychologisch en wijsgerig onderzoek naar leven na de dood, persoonlijke reincarnatie, communicatie met overledenen, bewustzijn en paranormale ervaringen bij dieren, en de evolutie van de persoonlijke ziel of geest, en aanverwante onderwerpen zoals de wisselwerking tussen geest en lichaam (of materie), fijnstoffelijkheid en synchroniciteit.

Het woord Athanasia is afgeleid uit het Grieks en betekent onsterfelijkheid (a + thanatos, vergelijk het woord euthanasie, eveneens afgeleid van thanatos). De term is ontleend aan de titel van een gelijknamig boek van de filosoof Bernhard Bolzano (1781-1848). Overigens betekent dit zeker niet dat zijn boek onze 'bijbel' is. Er is slechts sprake van een belangrijke overeenkomst, namelijk een ontologisch substantialisme dat onder andere door Bernhard Bolzano werd voorgestaan, maar dat ook gedeeld werd en wordt door allerlei andere filosofen. Er staan overigens dingen in Bolzano's Athanasia die wij nooit zouden willen verdedigen of die we gewoon verwerpen. Bovendien staat het een ieder binnen Athanasia vrij om het ontologisch substantialisme zelf nader te formuleren of te herformuleren en bovendien om het meer of minder zeker te vinden. Zolang men het maar als leidraad of denkkader hanteert.

In de filosofie van Stichting Athanasia staat een (pluralistisch) spiritueel personalisme centraal, dat verenigbaar is met zowel ontologisch dualisme als ontologisch idealisme. Dit personalisme vormt de leidraad bij filosofisch werk, maar ook bij empirisch onderzoek en theorievorming. Binnen dit kader is er uiteraard ruimte voor meningverschillen en wij hebben respect voor andere kaders (zonder die echter over te nemen).


Indeling van deze websiteStichting Athanasia werd in augustus 1996 opgericht te Nijmegen en staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK 41261343. Initiatiefnemers van Stichting Athanasia waren o.a. drs. Titus Rivas en dr. Hein van Dongen. In het Engels heet Stichting Athanasia: Athanasia Foundation. We beschouwen onszelf als een Nederlandse stichting met sterke internationale ambities die weerspiegeld worden in samenwerking en publicatie binnen Europa en daarbuiten.

Medewerkers
Athanasia kent allerlei medewerkers. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen medewerkers die betrokken zijn bij inhoudelijk werk van de stichting, van wie verwacht mag worden dat ze in ieder geval achter de projecten staan waar zij persoonlijk betrokken bij zijn en medewerkers die sympathie voelen voor Athanasia en zich daardoor beschikbaar stellen voor allerlei praktisch en uitvoerend werk. De voornaamste namen van mensen die regelmatig betrokken zijn bij werkzaamheden van Athanasia zijn momenteel:

Titus Rivas (psycholoog en filosoof, auteur, onderzoek, literatuuronderzoek)

Anny (Stevens-) Dirven (algemene zaken, auteur, onderzoek)

drs. Roman Gruijters (parapsychologie en spirituele tradities)

Sylvia Lucia Betzema-Huitema (onderzoek)

Abhijat van Bilsen (beursbemensing, voorlichting)Voormalige medewerkers waar we met dankbaarheid aan terugdenken

Pieter van Wezel (historicus)

Ria Husken-Karsten (algemeen vrijwilligster), overleden op 22 maart 2008 Bert van der Meulen (grafische adviezen, actualiteit)Inge Manussen (onderzoek)
Indeling van deze website


Methoden van onderzoek
Stichting Athanasia sluit in haar onderzoek aan bij beproefde methoden uit de sociale wetenschappen en de filosofie. De voornaamste methoden zijn: naturalistisch veldonderzoek (casuistiek), onderzoek in archieven, literatuuronderzoek en rationele filosofische analyse. We proberen al onze uitspraken dus te onderbouwen met rationele argumenten en empirisch materiaal. Daarbij hebben we nooit de pretentie onfeilbaar te zijn. Athanasia is een stichting van gewone, feilbare mensen, al dan niet met een academische opleiding, die zich oprecht inzetten voor onderzoek en die daarbij volledig doordrongen zijn van de mogelijkheid dat ze fouten kunnen maken. Hoewel we in het algemeen zorgvuldig te werk gaan, erkennen we dat we incidenteel denkfouten kunnen maken, dat we in bepaalde uitzonderlijke gevallen zelfs het slachtoffer kunnen worden van bedrog, en dat er zelfs na close reading nog vergissingen of omissies kunnen voorkomen in onze publicaties. Om die reden komen we bijvoorbeeld openlijk uit voor errata e.d. in onze boeken en zetten die op internet.
Wel staan we er uiteraard op met respect bejegend te worden, omdat onze onderzoekingen en publicaties volgens ons over het algemeen goed doordacht en van niveau zijn en juist ook omdat we ons distantieren van dogmatische, oncorrigeerbare beweringen of onfeilbaarheidspretenties. Zo staan we wel open voor serieuze discussies met fatsoenlijke skeptici zoals Gerald Woerlee, maar voelen we niets meer voor zinloos gebekvecht met respectloze betweters ('debunkers' oftewel ontmaskeraars).

Meedoen met Athanasia
We zijn benieuwd naar uw eigen ervaringen op onze deelgebieden, en willen daar graag vrijblijvend onderzoek naar doen. We doelen zoals gezegd op ervaringen rond spontane herinneringen aan vorige levens bij jonge kinderen, bijnadoodervaringen, verschijningen, paranormale ervaringen rond huisdieren, waarnemingen van aura's door jonge kinderen, poltergeist, sterfbedvisioenen, etc.

Onderzoeken zien er als volgt uit. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat u precies heeft meegemaakt op een of meer van deze gebieden. Daarbij proberen we ook derden te interviewen die uw verhaal zouden kunnen bevestigen, hoewel dit geen voorwaarde is voor een onderzoek. Waar mogelijk kijken we ook naar uw achtergronden e.d., ook weer door middel van vragen aan uzelf of aan mensen in uw omgeving. Soms zoeken we dingen nader uit in bijvoorbeeld gemeentearchieven.

Onze onderzoekingen hebben altijd een wetenschappelijke opzet en u moet dan ook verwachten dat uw verhaal vroeg of laat expliciet opgenomen of anders verwerkt wordt in artikelen of boeken. Dit kan overigens volledig anoniem, maar u kunt zelf ook kiezen voor het vermelden van uw volledige naam, of anders alleen uw voornaam, initialen of een pseudoniem. We gaan net zo discreet om met uw persoonlijke gegevens als u zelf wenst en u hoeft dus niet te vrezen dat u vroeg of laat belaagd wordt door de roddelpers. In overleg kunnen we desgewenst bepaalde persoonlijke omstandigheden onvermeld laten om zo herkenning te voorkomen.

Er zijn voor u geen bijzondere kosten aan het onderzoek verbonden (d.w.z. naast bijvoorbeeld porto- of telefoonkosten), maar we kunnen u zelf ook niet betalen voor uw medewerking. Het staat u vrij om onze werkzaamheden financieel te ondersteunen via een donatie op postbanknummer 7460561 ten name van Stichting Athanasia (zie Sponsoring).

Athanasia kan ook nog steeds vrijwillige bijdragen gebruiken van empirisch onderzoekers, theoretici en filosofen (o.a. ontologen, wetenschapsfilosofen en axiologen) die zich binnen ons algemene kader thuisvoelen.

Ook zijn er meer dan genoeg klussen op het gebied van literatuuronderzoek, het bijhouden van knipselkranten, pr, organisatie, vertalingen, etc. Dit alles voorlopig alleen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Ook donaties los van een onderzoek naar uw eigen ervaringen zijn uiteraard van harte welkom op Postbanknummer 7460561 t.n.v. Athanasia- Stichting voor onderzoek naar Leven na de de dood, Darrenhof 9 te Nijmegen.

Contact via email


Grote bijlagen opsturen aan titus.rivas@gmail.com


Schriftelijke correspondentie (liefst met bijgesloten portozegels) aan:

Stichting Athanasia
Darrenhof 9
6533 RT Nijmegen

Telefonisch contact: 0495-491261 (Anny Dirven)

Onbeantwoorde post?

Indeling van deze website