Titel

Jezus als Goeroe (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 5 May, 2011)

Samenvatting

Recensie van het boek Jezus als Goeroe van Jan Peter Schouten.


Tekst

 
Jan Peter Schouten (red.).Jezus als Goeroe: Het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India. Budel: Uitgeverij Damon, 2007. ISBN 978-90-5573-782-6.

Dit Boek is geschikt voor:
- Bespreking in een groep
- Als u iets wil leren over dit onderwerp

Korte beschrijving van de inhoud:
Deze bundel onder redactie van de theoloog en socioloog Dr. Jan Peter Schouten behandelt de verschillende manieren waarop zowel hindoes als christenen in India zich een beeld hebben gevormd van de figuur en boodschap van Jezus van Nazareth. Voor een hindoe als Mahatma Ghandi blijkt Jezus Christus bijvoorbeeld een grote inspiratiebron te zijn geweest voor zijn filosofie van de geweldloosheid. Met name de ethiek van de Bergrede blijkt diverse hindoeïstische denkers te hebben aangesproken, evenals de gedachte dat alle mensen in gelijke mate de kinderen van God zijn. Hoofdstuk vier behandelt de interessante 19e eeuwse bekeerde hindoe Pandita Ramabai die zich inzette voor de verbetering van vrouwen en daarom nu nog wordt geëerd door feministen.
Andere hindoes vatten Jezus op als een avatar(a), dat wil zeggen als een incarnatie van (een) God, dat wil zeggen dat zij de interreligieuze inspiratie vooral op mystiek niveau blijken te zoeken. Christenen in India streefden naar enculturatie van het christendom binnen de Indiase context. Met dat doel voor ogen zochten ze onder meer naar inheemse spirituele concepten die aansloten bij christelijke ideeën, en binnen de zogeheten ashram-beweging probeerden ze religieuze communes te stichten naar hindoeïstisch model.
Naast pogingen tot toenadering van beide kanten is er soms ook sprake geweest van een resolute afwijzing door christenen van de waarde van de hindoeïstische spiritualiteit en rituelen. Daartegenover staat dat veel hindoes niet gediend zijn geweest van de christelijke zendingsijver. Er wordt ook geschetst hoe christenen in India omgaan met de kastenverschillen en de positie van de 'onaanraakbaren' die zichzelf Dalit noemen. Er blijkt zelfs een speciale Dalit-theologie te zijn ontstaan onder invloed van de bevrijdingstheologie uit andere landen.
Bovendien zijn er intermezzo's in het boek opgenomen met aandacht voor de manier waarop kunstenaars in India diverse thema's uit de evangelieën uitbeelden.

Oordeel
Aan wie zou u dit boek aanraden?
Vooral aan mensen die primair interesse hebben in India en tegelijk in het christendom of de figuur van Jezus van Nazareth.
Wat heeft u persoonlijk aan dit boek gehad?
Het heeft overeenkomsten en verschillen tussen (diverse stromingen van) hindoeïsme en christendom voor mij verduidelijkt. Ook heeft het me ervan doordrongen dat in het christendom - meer nog dan in veel varianten van het hindoeïsme - in wezen de gelijkwaardigheid van alle mensen centraal staat. Waar dan weer tegenover staat dat het traditionele christendom tekort schiet in zijn houding tegenover dieren doordat het slechts een marginale traditie van vegetarisme kent.
Welke gedachte, opmerking, vondst die u las in dit boek wilt u onthouden?
Ik vond het opvallend dat veel vroege christenen in India hun geloof kennelijk automatisch wilden koppelen aan westerse cultuuruitingen, terwijl hier binnen dat geloof zelf geen goede reden voor te geven is. Ook vind ik het opmerkelijk dat veel Indiase auteurs de historische dimensie van Jezus minder belangrijk blijken te vinden dat zijn spirituele en maatschappelijke betekenis.

Citaat
Is er een citaat dat u erg aansprak en dat u anderen wilt meegeven?
Een godsdienst die niet het erbarmen met dieren kent, kan geen verheven godsdienst zijn (blz. 41). en
Sedert Rammohan Roy zijn bloemlezing uit het Evangelie publiceerde, zijn de grote leiders van het moderne hindoeïsme altijd ingegaan op woorden en de levensweg van Jezus (blz. 195).

Context
Wilt u iets vertellen over andere boeken van deze schrijver?
Samensteller Jan Peter Schouten schreef al eerder over Indiase spiritualiteit, o.a. Goddelijke Vergezichten en Bhakti.

Andere opmerkingen
De vedanta lijkt soms te eenzijdig geïdentificeerd te worden met de Advaita vedanta, terwijl er toch ook andere stromingen bestaan.

Welke trefwoorden wilt u aan dit boek meegeven?
- Spiritualiteit
- Kerkelijk Leven
- Filosofie
- Kunst en cultuur

Deze recensie werd in 2008 geschreven voor een inmiddels verdwenen recensie-gedeelte van de website van Zinweb.Contact: titusrivas@hotmail.com