Titel

Onheilstijdingen: hou je verstand erbij!

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 2 March, 2011)

Samenvatting

artikel in paraview over profetieen en onheilstijdingen


Tekst


Onheilstijdingen: hou je verstand erbij!

door Stichting Athanasia

Een droom of ingeving over een toekomstige gebeurtenis die uit blijkt te komen. Als je het zelf niet hebt meegemaakt, ken je het vast wel van iemand uit je naaste omgeving. Dankzij grondig onderzoek van parapsychologen weten we dat er zeker meer aan de hand is dan puur toeval. Er bestaat echt zoiets als 'voorschouw' of 'precognitie', oftewel helderziendheid met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Het is overigens wel de vraag of mensen die precognitieve ervaringen hebben echt intunen op gebeurtenissen in de toekomst of alleen op waarschijnlijke gebeurtenissen die in de lijn der verwachting liggen. Dit vraagstuk hangt samen met ruimere theorieën over het wezen van de tijd. Is tijd slechts een illusie of is er toch een objectief tijdsverloop, ook al zou dit misschien kunnen afwijken van onze alledaagse beleving? Heel ingewikkelde kwesties die te maken hebben met de filosofie, kosmologie en theoretische natuurkunde. Daarbij sluit het bestaan van letterlijke voorschouw van wat al vast staat het bestaan van waarschijnlijke uitkomsten, die nog veranderd kunnen worden, misschien niet per se uit.

Onheilsprofetieën
In de huidige periode van economische crisis en klaarblijkelijke verstoring van het mondiale evenwicht in de natuur, is het niet zo verwonderlijk als mensen negatieve voorspellingen extra serieus nemen. Sommige dingen kun je bovendien op je vingers natellen. Bijvoorbeeld dat de economische crisis veel extra werkloosheid met zich mee zal brengen. Of dat het opwarmen van de aarde leidt tot het smelten van een deel van de poolkappen. Je hoeft geen paragnost te zijn om zulke ontwikkelingen te kunnen voorzien. Het wordt een andere zaak als bepaalde ontwikkelingen vroeger nog niet te voorspellen waren en toch al genoemd zijn door zieners. Het lijkt zelfs alarmerend als paranormale profetieën uiterst negatieve gebeurtenissen beschrijven.
Onheilsprofetieën zijn van alle tijden. De bekendste is wel de Openbaring van Johannes (oftewel De Apocalyps) over het einde der tijden of Armageddon. Grappig genoeg zijn veel opeenvolgende generaties ervan overtuigd geweest dat gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorspeld zich nog tijdens hun leven zouden voordoen. Misschien wel het extreemste voorbeeld hiervan betreft het Wachttorengenootschap van de zogeheten Jehova's Getuigen. Zij geloven niet alleen dat we al in de 'eindtijd' leven, maar ook dat Jezus reeds in 1914 zijn 'koninkrijksmacht' heeft gevestigd op aarde. Dat zou moeten betekenen dat het einde van de wereld daarna binnen één geslacht zou aanbreken. Aangezien dat niet gebeurd is, hebben Jehova's getuigen meer dan eens geprobeerd om hun interpretatie alsnog aannemelijk te maken.
Onheilsprofetieën komen niet alleen in de joods-christelijke traditie voor, maar bijvoorbeeld ook in de islam, de gnostieke traditie en onder de indianen van Noord-, Midden- en Zuid-amerika. Daarnaast worden er ook negatieve voorspellingen gedaan door onafhankelijke paragnosten en mediums. Maar hoe serieus moeten we visioenen over rampzalige ontwikkelingen eigenlijk nemen?
Over het algemeen denken onheilsprofeten en hun volgelingen dat ze een missie hebben. Ze bereiden de mensen voor op een ´grote zuivering´ of roepen hen juist op om hun leven te beteren en zo het onheil af te wenden. Dat laatste delen ze dan bijvoorbeeld met activisten en auteurs als Al Gore die ons proberen te redden van een wereldwijde milieucatastrofe.

Niet uitgekomen
Het eerste wat we moeten vaststellen is dat zeer veel voorspellingen helemaal niet uitgekomen zijn. Een paar voorbeelden:
In 1917 kregen drie kinderen in het Portugese dorp Fatima verschijningen van de maagd Maria te zien. Zij schotelde hun onder andere visioenen over de toekomst voor. Ten minste een deel van de inhoud van die visioenen is inmiddels ontkracht. De vijand die Maria aanwijst in een tweede 'grote' oorlog zou bijvoorbeeld het communistische Rusland zijn (en niet Hitler-Duitsland of Japan) en dat Rusland zou zich 'bekeren tot Maria'. Twee uitspraken die eerder te maken lijken te hebben met verwachtingen en angsten van gelovige Portugese katholieken in 1917 dan met de ontwikkelingen na dat jaartal.
Een nog veel bekendere voorspelling betreft een vers van de Franse ziener Nostradamus. Hij schreef duistere 'kwatrijnen' (versen van vier dichtregels) met veel verschillende interpretatiemogelijkheden. Dit geldt zelfs nog voor een van zijn eenduidigste kwatrijnen (Centurie 10, kwatrijn 72), dat in een Nederlandse vertaling als volgt luidt:

In het jaar 1999, zeven maanden
Uit de hemel zal een grote koning van verschrikking komen:
Tot leven wekkend de grote Koning van Angolmois,
Ervoor erna regeert Mars door geluk


Dit vers is onder meer geduid als een bombardement op Parijs met kernwapens. Toen deze intepretatie niet uit bleek te komen, hebben sommigen aanhangers van Nostradamus het in verband proberen te brengen met de aanslagen in New York. Als je de geschriften van de Franse ziener nader bestudeert, lijkt het echter veel aannemelijker dat de voorspelling gewoon nergens op slaat. Het kwatrijn lijkt overigens eerder gebaseerd te zijn op een astrologische berekening van een zonsverduistering dan op een helderziend visioen. Net als bij zoveel andere zieners komt het toekomstbeeld van Nostradamus vooral over als een projectie van zijn eigen tijdvak. In zijn dagen waren veldslagen tussen Turkse moslims en Europese christenen bijvoorbeeld heel actueel en het lijkt erop dat hij die heilige oorlog onbewust op toekomstige eeuwen heeft geprojecteerd. Dat er echt problemen bestaan met radicale moslimterroristen staat weliswaar vast. Maar deze problemen zijn over het algemeen niet te vergelijken met de nog veel structurelere tegenstellingen tussen de islamitische en christelijke wereld tijdens het leven van de Franse ziener.

Geen oorlog met het Oostblok
Het boek PSI und der Dritte Weltkrieg van Adalbert Schönhammer uit 1978 bevat allerlei voorspellingen die op het moment van publicatie nog echt uit hadden kunnen komen. De meeste daarvan zijn inmiddels ontkracht, en dat is maar goed ook. Er worden bijvoorbeeld diverse 'geschouwde' scenario's in beschreven van een Derde Wereldoorlog tussen het westen en de communistische landen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de inzet van biologische en chemische wapens, over de verwoesting van verscheidene Europese steden en zelfs over de precieze route en tactiek waar men voor zou kiezen. Er zijn dan ook landkaartjes in het boek opgenomen. Bovendien is er sprake van een gewelddadige revolutie en burgeroorlog in Rusland die met veel bloedvergieten gepaard zou gaan.
Overigens erkent Schönhammer zelf dat ook gedetailleerde voorspellingen soms niet uitkomen. Hij wijst bijvoorbeeld op een voorspelling van ene Johansson over een grote bevrijdingsoorlog in India, waarbij het land zich zou bevrijden van de Engelse overheersing. De ziener heeft het onder meer over reusachtige fronten, talloze slagvelden en ontelbare slachtoffers. Deze voorspelling is niet uitgekomen en kán ook niet meer uitkomen aangezien India inmiddels met relatief weinig geweld (vergeleken met Johanssons profetie) onafhankelijk is geworden.
Als voorspellingen niet uitkomen betekent dat nog niet meteen dat de profeten in deze gevallen helemaal niet paranormaal begaafd waren, maar wel dat ze de plank af en toe flink mis kunnen slaan. Naarmate voorspellingen langer geleden gedaan zijn, lijkt de kans dat ze exact uitkomen kleiner te worden. Dit past goed in de theorie dat precognitie meestal te maken heeft met wat er vooralsnog in de lucht hangt, in plaats van met een reeds volledig vaststaande toekomst.
Kennelijk hing een Derde Wereldoorlog tussen het communistische oostblok en de NATO-landen bijvoorbeeld jarenlang zozeer in de lucht, dat helderzienden vaak vergelijkbare indrukken kregen van zo'n oorlog. Inmiddels is dit gevaar geweken doordat de Koude Oorlog allang tot het verleden behoort. Er zijn overigens mensen die nog steeds koppig vasthouden aan de algemene strekking van de aloude oorlogsvoorspellingen. Ze stellen bijvoorbeeld dat het Rusland van Vladimir Poetin in feite net zo'n onderdrukkende macht is als de voormalige Sovjet-Unie. Daardoor zou de voorspelde Derde Wereldoorlog toch nog tegen Rusland gevoerd worden. Toch kunnen zelfs in dat geval de jaartallen die door zieners worden genoemd - bijvoorbeeld tussen 1980 en 2000 - niet meer kloppen. Daarom is het onbegrijpelijk als men er voetstoots van uitgaat dat de rest nog wel steeds correct moet zijn. Er bestaan nu eenmaal voorspellingen die helemaal niet uitkomen.
Daarnaast hebben voorspellingen ook nog eens vaak te maken met meerduidige symboliek, die hun duiding bemoeilijkt. Bovendien is het denkbaar dat zieners juiste algemene beelden over de te verwachten toekomst zien, maar deze verkeerd duiden. Zo lijkt Schönhammer te stellen dat de ziener Hepidanus van St. Gallen in 1080 oorlogsvliegtuigen of helicopters zou hebben voorzien. Als dat juist is, dan klopt de omschrijving van wat hij ziet in elk geval niet exact. Hepidanus heeft het namelijk over “grote vogels met ijzeren snavels wier klapwieken de lucht vulde.”Ze zouden mensen vangen zoals 'de zwaluw vliegen vangt'. Zelfs in het geval van een helicopter is dat geen adequate weergave.

2012
We kunnen ons nog goed herinneren hoe het jaar 1999 door aanhangers van Nostradamus werd beschouwd als een beslissend jaar voor de mensheid. Toen de kwatrijn toch minder exact uitgekomen bleek te zijn dan verwacht was, werd langzamerhand een ander jaartal populair, namelijk 2012. Dit lijkt overigens minder te maken hebben met paranormale uitspraken daarover dan met astrologische en numerologische overwegingen. Zoals dat 2012 en met name 21 december van dat jaar door de oude Maya-cultuur beschouwd werd als het einde van een langdurig tijdperk. 2012-fanaten baseren zich daarbij op oude overleveringen over het begin van het huidige tijdperk.
Bizar genoeg zijn ook aanhangers van de astrologie het niet allemaal eens over het juiste tijdstip waarop de voorspellingen van de Maya's uit zouden moeten komen. Volgens bepaalde berekeningen zou het een ander jaar of zelfs andere eeuw betreffen! Zelfs de astrologische constellaties die zich op 21 december 2012 volgens aanhangers zouden voordoen, zouden volgens anderen niet juist zijn.
In ieder geval is het duidelijk dat het jaartal 2012 als zodanig niet of nauwelijks voorkomt in andere voorspellingen.Voorspellingen die het jaartal wel vermelden zijn waarschijnlijk beïnvloed door de huidige 2012-hype.
Bovendien is het maar zeer de vraag of astrologie (en numerologie) wel zo geschikt zijn voor vérgaande voorspellingen. Als paragnosten er al niet goed in slagen om de verre toekomst tot in detail te voorzien, waarom zou dan dat wel gelden voor astrologen? Zij werken namelijk met ingewikkelde berekeningen en eventueel nog met hun zesde zintuig. Wanneer de toekomst niet vaststaat, kunnen ook berekeningen daar niets aan veranderen. En wanneer ze paragnostische vermogens inzetten is er geen reden om te veronderstellen dat zij dat beter zullen doen dan andere helderzienden.
Dit is van groot belang omdat het jaar 2012 door veel mensen wordt beschouwd als het jaar van Armageddon en wereldwijde natuurrampen. Miljoenen mensen zouden hierbij omkomen en een groot deel van de huidige beschavingen zou te gronde gaan. Het is gelukkig niet waarschijnlijk dat men alleen op grond van dergelijke voorspellingen andere landen de oorlog verklaart. Maar het negatieve gehalte van dergelijke voorspellingen stemt natuurlijk niet al te vrolijk. Het zorgt voor onrust en angst en kan zelfs bepaalde ontwikkelingen ongunstig beïnvloeden.

Hou je verstand erbij!
Iets dergelijks geldt trouwens ook voor gewone, niet-paranormale prognoses over de toekomst. Wanneer die te negatief geformuleerd worden, werken ze demoraliserend. De meeste mensen vinden het moeilijk om te blijven geloven in de toekomst als die toekomst inktzwart wordt afgeschilderd. We hebben namelijk behoefte aan hoop en perspectief. We willen niet alleen weten op welke punten er gevaar dreigt, maar ook hoe we dat gevaar kunnen afwenden.
Wat dit betreft is het verontrustend dat angstaanjagende onheilstijdingen vaak gepaard gaan met bizarre samenzweringstheorieën. Zo zou er in diverse scenario's sprake zijn van een wereldwijde 'zionistische' poging om de wereld ondergeschikt te maken aan de belangen van de staat Israël. Dit zou weerspiegeld worden in (antisemitische) voorspellingen over het Joodse volk. Soms worden er ook sinistere verbanden gelegd met een geheim genootschap, de Illuminati, dat in werkelijkheid al eeuwen geleden werd opgedoekt. Het enge aan dit soort theorieën is dat men niet meer primair bezig is met een rationele analyse van de situatie of met onderbouwde prognoses. In plaats daarvan richt men zich op een of meer groepen die tot zondebok worden bestempeld. De joden, de Illuminati, de 'reptilians' maar bijvoorbeeld ook de moslims.
Dit zijn gevaarlijke ontwikkelingen die echt gekeerd moeten worden. In plaats van ons vast te bijten in onheilsprofetieën en ongefundeerde samenzweringstheorieën dienen we te ijveren voor positieve ontwikkelingen en mogelijkheden. Sommige dingen moeten zeker veranderen, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van miljarden doden. We moeten juist streven naar de-escalatie en met elkaar om de tafel gaan zitten. Zo kan er een positieve 'nieuwe tijd' aanbreken die misschien alles overtreft wat daar ooit over geprofeteerd is.

Literatuur
- Bender, H. (1983). Zukunftsvisionen, Kriegsprophezeiungen, Sterbeerlebnisse. München: Piper & Co Verlag.
- Centurio, A. (1995) De Ware Voorspellingen van Nostradamus. Utrecht: Kosmos-Z&K.
- Dimde, M., & Berkel, T.W.M. (2007). Nostradamus: met voorspellingen voor de komende jaren. Baarn: Tirion.
- Hofstede, M.R.J. (1994). De complete verzen van Nostradamus: de originele teksten, vertaling en toelichting op de voorspellingen. Rijswijk: Elmar.
- Rivas, T. (1999). De Maria-verschijningen te Fatima. Prana, 115, 45-51.
- Schönhammer, A. (1978). PSI und der Dritte Weltkrieg. Bietigheim: Rom Verlag.
- Tenhaeff, W.H.C. (1979). De voorschouw: onderzoekingen op het gebied van de helderziendheid in de tijd. Leopold.

Dit artikel werd geplaatst in Paraview, jaargang 15, nummer 1, februari 2010, blz. 18-21.

Contact: titusrivas@hotmail.com