Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 7 over Het Hiernamaals

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 4 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 7 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over het Hiernamaals.


Tekst

 

Lexicon bij het hiernamaals

Aansluiting bij het absolute: vroege animistische theorie van de filosoof E. von Hartmann die alle spiritistische verschijnselen verklaarde vanuit een hypothetische aansluiting bij een algeest of –ziel oftewel universeel informatiereservoir.

Afhaalverschijnselen: ervaringen waarbij een overledene of hoger wezen een stervende komt ‘ophalen’.

Al Sullivan, geval: Amerikaanse chauffeur die tijdens zijn bijnadoodervaring een merkwaardig handelingsritueel waarnam van een van de chirurgen, Hiroyoshi Takata. Onderzocht door Emily Cook, Ian Stevenson en Bruce Greyson.

Andere kant: hiernamaals.

Animisme: parapsychologische theorie die bewijsmateriaal voor een leven na de dood interpreteert in termen van de onbewuste paranormale vermogens (ESP en PK) van levenden. Levert vooral in het geval van onderzoek naar BDE’s een paradox op omdat de animistische theorie in elk geval al impliceert dat er waarschijnlijk een vorm van overleden na de dood zal bestaan, aangezien PSI aangeeft dat de ziel niet geheel afhankelijk is van de hersenen. De aloude animistische theorie leeft tegenwoordig ook voort als de zogeheten Super-ESP of Super-PSI theorie.

Anoxia: zuurstofgebrek, gangbare skeptische verklaring van Bijna-Dood Ervaringen. Keer op keer ontkracht door onderzoek op dit gebied.

Ars moriendi: de kunst van het sterven. Voorbereiding op de eigen lichamelijke dood.

Atkins, Toni: echtgenote van Michael Maguire. Runt samen met hem site over Prebirth Experiences. Had zelf ook herinneringen aan een voorgeborchte.

Atlanta-onderzoek naar BDE’s: Studie van de arts Michael B. Sabom naar bijna-dood ervaringen van mensen die klinisch dood verklaard werden, begonnen in 1994. Sabom schreef hier het boek Light and Death over, dat onder meer het geval Pam Reynolds bevat.

Autoscopie: letterlijk zien van zichzelf, dat wil zeggen het eigen lichaam (Grieks). Kan onderdeel uitmaken van een psychologisch ziektebeeld. Ontoepasselijke psychologische verklaring voor uittredingen tijdens bijna-dood ervaringen.

Avalon: mythisch eiland van de doden, onder meer bekend geworden door verhalen over koning Arthur.

Ba: een van de vele zielenbeginselen volgens de oude Egyptenaren.

Bardo: Tibetaanse term voor voorgeborchte tussen twee incarnaties.

Barrett, William: vooraanstaand Brits parapsycholoog en fysicus (1844-1925). Eén van de grondleggers van de Engelse SPR en ASPR. Schreef diverse boeken over parapsychologische onderwerpen. Bekend vanwege zijn studie naar sterfbedvisioenen.

BDE: afkorting van Bijna-dood Ervaring.

BDE van Pausanias: vroege melding van BDE uit de klassieke oudheid.

BDE-er: iemand die een BDE heeft ondergaan.

Beek, Evert ter

Berger, Arthur: Britse directeur van International Institute for the Study of Death en voorzitter van Survival Research Foundation.

Borderland: werkelijkheid tussen de aardse wereld en het hiernamaals. Heeft niets te maken met de psychiatrische diagnose borderline.

Bijnadoodervaringen: nieuwe spelling voor Bijna-dood ervaringen. Zie aldaar.

Bijna-dood ervaringen: ervaringen van mensen die klinisch of bijna dood zijn. Onverklaarbaar door medische of psychologische theorieën vanwege paranormale, veridieke waarnemingen tijdens het vlakke EEG dat bij veel van deze ervaringen werd vastgesteld. Bij bijna-dood ervaringen zijn een aantal kenmerken en thema’s vastgesteld die in veel gevallen terugkomen, zoals de tunnel, het Licht en het belang van kennis, wijsheid en liefde. Het onderzoek naar bijna-dood ervaringen vormt tegenwoordig een van de hoofdpijlers van parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood. Sinds enige tijd vaak gespeld als bijnadoodervaringen, ook door de auteur.

Brinkley, Damon: auteur die het boek Saved by the Light schreef over zijn eigen bijna-dood ervaring.

Conscientiology: Engelse term voor onderzoek naar bewustzijn, met name in verband met een leven na de dood.

Dante: voluit Dante Alighieri, zeer beroemde Italiaanse auteur. Schreef onder meer een werk dat bekend staat als ‘La divina commedia’ over verschillende oorden in het hiernamaals. Zou daar volgens sommigen toe aangezet zijn door verhalen over bijna-dood ervaringen.

Dieren en leven na de dood: thema waar relatief weinig onderzoek naar is gedaan. Er bestaat empirisch bewijsmateriaal voor een leven na de dood van dieren, met name in de vorm van dromen en verschijningen van overleden huisdieren. Daarnaast is het a priori te verwachten dat als dierlijke zielen in essentie verwant zijn aan die van mensen en als mensen de dood overleven, dit laatste ook voor dieren geldt.

Dee, John: veelzijdige 16e eeuwse Britse wiskundige en astroloog. Zou in contact hebben gestaan met geleidegeesten en onstoffelijke boodschappers.

Eady, Betty: populaire hedendaagse schrijfster over bijna-dood ervaringen en aanverwante onderwerpen.


Eden: traditionele, bijbelse term voor het paradijs of hiernamaals.

Edenberg: aanduiding van een plaats in het hiernamaals die voorkomt in een herinnering aan een voorgeborchte in het Nederlandse geval Shai Simpson-Baikie.

Elsaesser Valarino, Evelyn: Zwitserse onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Geneve Schreef enkele boeken over bijnadoodervaringen, onder andere met Kenneth Ring. Haar recentste boek heet Engelchens Land

Engel des doods: engel die stervenden zou komen ophalen. Magistraal gespeeld door Brad Pitt in Meet Joe Black.

Euridice: geliefde van Orpheus.

Fenwick, Peter: britse neurofysioloog verbonden aan het Radcliffe Infirmary te Oxford. Onderzoeker van bijna-dood ervaringen, in samenwerking met Sam Parnia.

Flashback bij BDE’s: herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen tijdens het aardse leven, in het licht van een beoordeling daarvan.

Flatliners: naam van film over mensen die kunstmatig een BDE opwekken. De term verwijst naar het vlakke EEG tijdens een klinische dood.

Fontana, David: Britse psycholoog en oprichter en voorzitter van de sectie Transpersoonlijke Psychologie van de British Psychological Society. Belangrijke naam op het gebied van survival onderzoek. Publiceerde onder meer over meditatie en spiritualiteit.

Geen hersenactiviteit bij BDE’S: het ontbreken van een EEG tijdens een BDE. Een vlak EEG. In het geval Pam Reynolds was alle hersenactiviteit, inclusief in de hersenstam uitgesloten.

Geestenwereld: hiernamaals, waarin de geesten of zielen van overledenen vertoeven.

Gehenna: Hebreeuwse term voor de hel.

Gene zijde: de andere kant, het hiernamaals. Term die vooral onder spiritisten populair is. Ook generzijds.

Gevolgen van BDE’s: gevolgen van een bijna-dood ervaring, zowel in positieve zin (spirituele transformatie) als in negatieve zin (onbegrip en verwijdering van omgeving).

Graaff-van Osnabrugge, Mabel de

Grey, Margot: Britse psychologe en schrijfster over bijna-dood ervaringen. Had zelf een BDE. Oprichtster van de Engelse IANDS.

Grosso, Michael: filosoof en auteur. Schreef onder andere over leven na de dood en de zogeheten millenniummythe.

Hades: term uit de Griekse oudheid voor het schimmenrijk der overledenen of onderwereld. Ook naam van de god van die onderwereld.

Heiden, Jim van der

Heim, Albert: auteur die speciale studie maakte van bijna-dood ervaringen die optreden tijdens een val. Had zelf spirituele ervaringen tijdens zo’n val in de Alpen.

Hel: christelijk woord voor een negatief hiernamaals.

Hemel: christelijk woord voor een positief hiernamaals.

Hemels tribunaal: beoordeling van iemands gedrag of voornemens door hogere wezens in het hiernamaals.

Hiernamaals: a) leven na de dood, b) plaats waar dat leven na de dood zich afspeelt.

Hiernumaals: het aardse leven.

Hiervoormaals: het voorgeborchte voor een incarnatie of geboorte.

Horizon Foundation: Britse stichting voor de studie van BDE’s.

Hulpverlening na BDE’s: sommige BDE-ers hebben behoefte aan psychologische hulp en ondersteuning om te leren omgaan met hun BDE en de manier waarop hun omgeving daar op reageert. Internationaal legt IANDS zich hier op toe, met talrijke vertakkingen in afzonderlijke landen. Merkawah is een Nederlandse stichting die onder meer hulpverlening aan BDE-ers biedt.

IANDS: afkorting van de International Association for Near-Death Studies.

Intermission experiences: (herinneringen aan) ervaringen aan een tussenperiode tussen twee incarnaties. Term van Ian Stevenson.

International Academy of Conscientiology: Braziliaanse academie van Waldo Vieira voor de studie van bewustzijn, met name in verband met een leven na de dood en uittredingen.

International Association for Near-Death Studies: internationale vereniging gericht op studie van BDE’s, voorlichting over bijna-dood ervaringen en hulpverlening aan BDE-ers.

International Survivalist Society: vereniging voor de studie van bewijsmateriaal voor een leven na de dood, opgericht in 2002. Afgekort als ISS.

Isolement na BDE’s: mogelijk gevolg van onbegrip in omgeving tegenover bijna-dood ervaringen.

ISS: afkorting van International Survivalist Society.

Jacobson, Nils Olof: Zweedse parapsycholoog die standaardwerk schreef over onderzoek naar leven na de dood, in het Nederlands vertaald als ‘Leven de doden?’

Jenseits: Duitse term voor hiernamaals.

Jones, Thomas M.: Britse oprichter en voorzitter van ISS.

Ka: een van de vele zielenbeginselen volgens de oude Egyptenaren.

 

Keen, Montague: één van de langst actieve leden van de Engelse SPR. Belangrijkste onderzoeker van de Scole Groep. Secretaris van de Survival Research Committee van de SPR.

Keen, Veronica: weduwe van Montague Keen, betrokken bij zijn intellectuele nalatenschap en bij pogingen om contact te leggen met haar overleden echtgenoot.

Kenmerken van TPHs: tussenperiodeherinneringen hebben eigenschappen met elkaar gemeen, maar ook met bijna-dood ervaringen. Deze overeenkomsten lijken duidelijk te wijzen op een gemeenschappelijke bron.

Kennis: één van de voornaamste levensdoelen volgens BDE’s. In de zin van wijsheid, maar ook in een ruimere zin, inclusief motorische en creatieve vaardigheden.

Kübler-Ross, Elisabeth: Zwitserse thanatologe en productief auteur, geboren in 1926, die kennis over bijna-dood ervaringen populariseert.

Lethaal: van de rivier de Lethe. Ook gebruikt als dodelijk.

Lethe: rivier uit de Griekse mythologie. Als overledenen hier uit drinken, verliezen hun herinneringen aan hun aardse leven.

Levensevaluatie: beoordeling van het aardse leven tijdens een bijna-dood ervaring.

Licht: onbeschrijflijk mooie bron van liefde en kennis die vaak wordt gemeld bij BDE’s. Vaak in verband gebracht met religieuze of spirituele concepten zoals God, de Heilige Geest of engelen. Wordt regelmatig met een hoofdletter geschreven (Licht) om het verschil met het aardse licht aan te geven.

Liefde: één van de voornaamste levensdoelen volgens BDE’s. Zowel in de zin van zelfaanvaarding en zelfrespect (positieve eigenliefde) als in de zin van liefde voor concrete anderen en universeel mededogen met mensen en andere dieren.

Limen/IANDS Flanders: Vlaamse afdeling van IANDS opgericht in 1997.

Lommel, Pim van: cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Voerde samen met onder meer Ruud van Wees baanbrekend prospectief onderzoek naar BDE’s onder mensen met een hartstilstand uit en publiceerde hier een belangrijk artikel over in The Lancet. Eén van de grote namen op dit gebied.

Lorimer, David: Brits auteur en voorzitter van het Scientific and Medical Network.

Maguire, Michael (Mike) : Australiër die als kind herinneringen aan een voorgeborchte had, door hem zelf aangeduid als Prebirth Experiences. Runt samen met zijn vrouw Toni Atkins een website over dit onderwerp.

Merkawah: Nederlandse pendant van IANDS. Richt zich op voorlichting, hulpverlening en onderzoek rond bijna-dood ervaringen.

Metetherial world: Engelse term van F.W.H. Myers voor de wereld van de geesten (overledenen).

Misbruik van BDE’s: het gebruik van BDE’s om misstanden mee goed te praten en als onvermijdelijk voor te stellen doordat ‘a andere dieren.

Limen/IANDS Flanders: Vlaamse afdeling van IANDS opgericht in 1997.

Lommel, Pim van: cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Voerde samen met onder meer Ruud van Wees baanbrekend prospectief onderzoek naar BDE’s onder mensen met een hartstilstand uit en publiceerde hier een belangrijk artikel over in The Lancet. Eén van de grote namen op dit gebied.

Lorimer, David: Brits auteur en voorzitter van het Scientific and Medical Network.

Maguire, Michael (Mike) : Australiër die als kind herinneringen aan een voorgeborchte had, door hem zelf aangeduid als Prebirth Experiences. Runt samen met zijn vrouw Toni Atkins een website over dit onderwerp.

Merkawah: Nederlandse pendant van IANDS. Richt zich op voorlichting, hulpverlening en onderzoek rond bijna-dood ervaringen.

Metetherial world: Engelse term van F.W.H. Myers voor de wereld van de geesten (overledenen).

Misbruik van BDE’s: het gebruik van BDE’s om misstanden mee goed te praten en als onvermijdelijk voor te stellen doordat ‘alles is zoals het moet zijn’.

Moody, Raymond: Amerikaans psychiater en filosoof die als één van de eersten onderzoek deed naar bijna-dood ervaringen. Zijn boeken maakten BDE’s een bespreekbaarder onderwerp in de medische wereld.

Morse, Donald R.: veelzijdig Amerikaans wetenschapper en tandarts. Eindredacteur van de Journal of Religion and Psychical Researcher. Schreef algemeen boek over survival onderzoek, Search for Eternity.

Morse, Melvin: Amerikaanse kinderarts die onderzoek deed naar BDE’s bij jonge kinderen. Ook bekend om zijn theorie over de rol van delen van de hersenen als poort naar een andere wereld.

Murphy, Joseph

Nare BDE’s: zeldzame bijna-dood ervaringen waarin de BDE-er een duister, hels hiernamaals ervaart. Mogelijk veroorzaakt door eigen angsten tijdens de BDE. Sommige nare BDE’s monden uit in een klassieke positieve bijna-dood ervaring.

NDE: afkorting van Near-Death Experience.

Near-Death Experience: Engels voor bijna-dood ervaring.

Niet van deze wereld: gevoel dat BDE-ers kunnen hebben dat ze niet langer in deze aardse wereld thuishoren. Verlangen naar het hiernamaals, meestal zonder suïcidale inslag.

Ontlichaamd: geen fysiek lichaam meer bezittend.

Oordeel: fase van (zelf)beoordeling van het aardse leven tijdens BDE.

Opdebeeck, Anja: Belgische criminologe, gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven op proefschrift over bijnadoodervaringen.

Limen/IANDS Flanders: Vlaamse afdeling van IANDS opgericht in 1997.

Opheffing van belemmeringen bij BDE’s: bij een aantal bijna-dood ervaringen blijken onder meer visuele handicaps te zijn opgeheven zodat men de fysieke werkelijkheid weer goed kan waarnemen. Onder meer onderzocht door Kenneth Ring. Een misleidende weergave van diens werk is te vinden in een artikel van Nanninga.

Opheffing van belemmeringen bij sterfbedvisioenen: van een aantal sterfbedvisioenen is gemeld dat stervenden tijdens hun laatste fase mentale handicaps (zoals dementie en schizofrenie) verloren en weer normaal geestelijk functioneerden. De dood wordt in dergelijke gevallen ervaren als bevrijding voor de ziel.

Osiris: Egyptische godheid betrokken bij mythen over het hiernamaals.

Overgaan: positieve benaming van sterven als geestelijke overgang naar een hiernamaals.

PBE: afkorting van Prebirth Experience.

Paradijs: algemene benaming voor een positief hiernamaals.

Parker, Adrian Britse psycholoog en parapsycholoog, sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Göteborg. Houdt zich onder andere bezig met Ganzfeld, bijnadoodervaringen en de psychologie van het paranormale. Redacteur van het European Journal of Parapsychology.

Parnia, Sam: Britse onderzoeker naar bijna-dood ervaringen, verbonden aan de Universiteit van Southampton.

Peak in Darien: verwijzing naar een gedicht van John Keats over een ervaring van ontzagwekkende verbazing. Verwijst in verband met sterfbedvisioenen naar gevallen waarin de stervende een overledene te zien krijgt van wie hij nog niet wist dat ze gestorven was.

Perry, Paul: uitgever en co-auteur van Raymond Moody.

Personalistische opvatting van een leven na de dood: filosofisch onderbouwde theorie dat wat de dood geestelijk overleeft in feite hetzelfde subject (oftewel dezelfde persoon) is dat denkt, ervaart, wil en voelt tijdens het aardse leven. Wordt door tegenstanders ten onrechte afgeschilderd als onhoudbaar, naïef of banaal. Sluit aan bij personalistische opvattingen van mens en dier. Is verenigbaar met persoonlijke veranderingen, tijdelijk geheugenverlies en regressies, of transformaties na de dood en na reïncarnatie, in de vorm van een zogeheten persoonlijke evolutie. Wordt aangehangen en actief gepropageerd door Stichting Athanasia.

Phipps, Carter

Pluto: god van de onderwereld.

Prebirth Experience: Engels voor herinneringen aan een voorgeborchte.

Price, H.H.: Britse logicus en psychical researcher. Stelde theorie op dat het hiernamaals een subjectieve en intersubjectieve weerspiegeling is van onze geest. Zielen met een vergelijkbaar innerlijk leven komen daarbij terecht in dezelfde soort werelden en kunnen met elkaar interacteren.

Prospectief onderzoek: vorm van onderzoek naar BDE’s waarbij men actief een bepaalde groep mensen benadert van wie door hun hartstilstand men een mogelijke bijna-dood verwacht, in plaats van ervaringen te verzamelen die soms pas jaren na dato worden gemeld.

Psychisch residu: impersonalistische opvatting van wat er geestelijk de dood overleeft. Fragmenten of brokstukken van de persoonlijke geest. Staat tegenover de personalistische opvatting van onder meer Stichting Athanasia.

Psychokinetische beïnvloeding: beïnvloeding van de fysieke wereld vanuit een hiernamaals.

Psychon: psychisch element dat in samenwerking met andere psychonen een persoonlijkheid kan vormen en ook tenminste voor enige tijd de dood kan overleven. Theoretisch concept van W.W. Carington. Sluit aan bij het concept psychisch residu en staat haaks op de personalistische opvatting van een leven na de dood.

Psychoplastische wereld: wereld (hiernamaals) die zich richt naar de voorstellingen en wensen van degenen die er verblijven.

Puhle, Annekatrin: Duitse filosofe, antropologe en taalkundige. Houdt zich bezig met projecten op het gebied van de grenswetenschap, in Göteborg (Zweden) en Berlijn. Auteur van Das Lexikon der Geister.

Put, Joseph (Jozef) van der: Nederlander, werkzaam in de volwasseneducatie. Specialiseerde zich in het ontwikkelen en overdragen van educatief werk voor ouderen, over sterven, rouwen en zingeving. Houdt zich binnen Merkawah bezig met herinneringen aan een toestand voor de geboorte en zwangerschap, herinneringen aan vorige levens en spontane spirituele ervaringen tijdens het leven. Schreef artikelen, zelfstandig en in samenwerking met dr. Hans Gerding.

Achterin zou bij het namenregister dan nog de naam Put, Joseph (Jozef) van der moeten worden toegevoegd.

Reciprocal cases bij verschijningen: gevallen van verschijningen waarbij degenen die verschijnt en degene die verschijning ziet, elkaar kunnen waarnemen.

Reynolds, Pam: meisjesnaam van een Amerikaanse musica uit Atlanta. Werd in verband met een operatie aan een aneurysma kunstmatig in een toestand van klinische dood gebracht waarbij alle hersenactiviteit werd stilgelegd en het bloed tijdelijk uit haar hersenen werd gehaald. Beleefde tijdens de operatie een klassieke Bijna-dood Ervaring met paranormale waarnemingen van medische instrumentaria en handelingen die haar van tevoren onbekend waren. Onderdeel van de Atlanta-studie van Michael B. Sabom. Waarschijnlijk onweerlegbaar, ‘hard’ bewijs voor het feit dat de persoonlijke ziel voor haar bestaan niet afhankelijk is van een brein. Bezig aan een eigen boek over haar bijna-dood ervaring.

Ring, Kenneth: psycholoog aan de Universiteit van Connecticut and oprichter van IANDS. Auteur van belangrijke boeken over bijna-dood ervaringen.

Ritchie, George C.: Amerikaanse psychiater die een bijna-dood ervaring had in 1943 en daar het baanbrekende boek Return form Tomorrow over schreef. In een andere versie van dit boek, onder de titel My Life after Dying, vertelt hij bovendien over de gevolgen van zijn BDE.

Rozendaal, H.A. (André): Nederlands psycholoog/trainer coach afgestudeerd op een eindscriptie over de persoonlijkheidsveranderingen na bijnadoodervaringen. Gedreven en begenadigd spreker over dit onderwerp. Sinds 2005 aangesloten bij Stichting Athanasia.

Sabom, Michael B.: Amerikaanse cardioloog die onderzoek doet naar bijna-dood ervaringen. Schreef Recollections of Death en startte in 1994 de Atlanta Study waarin ongeveer 50 BDE’s voorkwamen, waaronder die van Pam Reynolds. Schreef een nieuw boek naar aanleiding van de Atlanta Study, Light and Death.

Schaduwrijk: hiernamaals, ander woord voor schimmenrijk.

Schim: volgens de Griekse mythologie, status van een overledene in het hiernamaals.


Schimmenrijk: dodenrijk, volgens de Griekse mythologie.

Schuijlenburg, Bert van: Nederlandse auteur over de gevolgen van bijna-dood ervaringen en de juiste houding van hulpverleners tegenover BDE’s.

Shanti Nilaya: vereniging van Elisabeth Kübler-Ross met afdelingen in verschillende landen. Gericht op het verspreiden van een boodschap van onvoorwaardelijke liefde.

Shared deathbed vision: ervaring aan het sterfbed van iemand anders, die verband lijkt te houden met diens sterfbedvisioen. Hierbij kan zowel sprake zijn van visuele indrukken als van het horen van hemelse ("transcendente") muziek.

Smith, Jayne: patiënte die BDE ervoer tijdens de bevalling van haar tweede kind.

Smith, Susan: veelzijdig Amerikaans auteur over onderzoek naar een leven na de dood. Vaak aangeduid als Susy Smith.

Smits, Ingrid: Nederlandse auteur over bijna-dood ervaringen.

Sterfbedvisioenen: visioenen van stervenden in verband met een leven na de dood. Bestudeerd door parapsychologen. Sterfbedvisioenen blijken universele kenmerken te hebben en vertonen paranormale aspecten. Ze kunnen niet medisch of psychologisch worden wegverklaard.

Styx: rivier die de werelden van de levenden en de doden van elkaar scheidt, volgens de Griekse mythologie.

Super-ESP theorie: moderne benaming voor animisme. Paranormale data in het survival onderzoek zouden volgens deze theorie zonder uitzondering verklaard kunnen worden door paranormale vermogens door het onbewust gebruiken van ESP door levenden. Zie Super-PSI theorie.

Super-PSI theorie: paranormale data of gebeurtenissen in het survival onderzoek zouden zonder uitzondering berusten op PSI van levenden, zowel in de vorm van ESP (bij paranormale informatie) als in de vorm van PK (bij onverklaarbare fysieke voorvallen). Zie ook animisme en Super-ESP theorie.

Survival-hypothese: hypothese dat de geest geheel of gedeeltelijk voortleeft na de dood.

Survivalism: het aanhangen van de survival-hypothese.


Survivalist: aanhanger van de survival-hypothese.

Terugkeer: thema bij zowel BDE’s als PBEs van de wens of plicht om terug te keren naar de fysieke wereld of aarde. Ook naam van tijdschrift van Merkawah.

TPHs: afkorting van tussenperiodeherinneringen.

Tunnel: fase van visuele duisternis of beperkt zicht alvorens men een wereld van Licht betreedt tijdens bijna-dood ervaring.

Tussenperiodeherinneringen: herinneringen aan een periode tussen twee levens. Term van Titus Rivas.

Valarino, Evelyn Elsaesser: Zie Elsaesser Valarino, Evelyn.

Vagevuur: tussenfase tussen het aardse leven en een wereld van licht, om de ziel te zuiveren. Concept van de rooms-katholieke kerk.

Verschijningen bij sterfbedvisioenen: paranormale gevallen waarin derden verschijningen waarnemen van de stervende of overledenen die hem of haar komen ophalen

Vilar, Enrique: Spaans onderzoeker naar bijna-dood ervaringen.

Vlak EEG: toestand van de hersenen tijdens een klinische dood die volgens reductionistische modellen onverenigbaar is met bijna-dood ervaringen.

Vonk, Ina: een van de oprichters van Stichting Merkawah. Voormalig bestuurslid, coördinator en duizendpoot van deze stichting. Legt zich tegenwoordig met name toe op uitvaartbegeleiding.

Voorgeborchte: in de huidige parapsychologie duidt dit woord een wereld of dimensie aan, waarin de ziel verblijft alvorens te incarneren in een stoffelijk lichaam. In de rooms-katholieke traditie staat het eigenlijk voor een voorportaal voor de hemel.

Waarheid: één van de waarden tijdens BDE’s.

Wees, Ruud van: belangrijk Nederlands psycholoog en onderzoeker naar bijna-dood ervaringen. Betrokken bij prospectief van Pim van Lommel.

Wezen van Licht: als hoger wezen ervaren persoonlijke instantie die een BDE-er tijdens de bijna-dood ervaring opvangt, ondersteunt en onderricht.

Wijsheid: zie kennis.

Yamdoet: Indiaas mythologisch wezen vergelijkbaar met een engel des doods.

Zelfbeoordeling: kenmerk van veel BDE’s waarin het aardse leven kritisch maar met mededogen jegens zichzelf wordt beoordeeld.

 

 


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).